Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu Takka

Definicje:

Usługodawca - Stark Ventures Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-211), ul. Przedwiośnie 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000494564, NIP: 895-202-67-84

Serwis Usługodawcy, Serwis, Takka - serwis internetowy Usługodawcy, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.takka.pl wraz wszystkimi jego podstronami oraz sub-domenami (takka.pl/xxx, xxx.takka.pl);

Użytkownik niezalogowany - pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania;

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik niepotwierdzony - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, której konto nie zostało potwierdzone kodem zabezpieczającym.

Zarządca - pełnoletnia osoba fizyczna, reprezentująca zarządcę osiedla, która posiada Konto i korzysta z Usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

zwani łącznie „Użytkownikami”.

Konto:

 1. Użytkownika – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu Usługodawcy. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
 2. Zarządcy – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Zarządcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Zarządca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usługi, służący również do założenia jednego z Kont.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie, pozwalające korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność w Koncie Użytkownika, pozwalająca na gromadzenie wybranych informacji o swojej osobie.

Post, Wpis - treści publikowane w serwisie przez Użytkowników.

Osiedle – funkcjonalność Serwisu Usługodawcy pozwalająca na podział Użytkowników zgodnie z osiedlami, które zamieszkują w rzeczywistości. Weryfikacja adresów następuje przy pomocy kodów zabezpieczających doręczanych przez Usługodawcę i/lub Zarządcę na adres podany podczas rejestracji przez Użytkownika.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą (np. dot. funkcjonowania serwisu) oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://www.takka.pl/cookies

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Zarządców w oparciu o niniejszy Regulamin. Są to między innymi:

Dla wszystkich użytkowników i zarządców:

 1. Przeglądanie „Aktualności”, mapy osiedla;
 2. Zamieszczanie i komentowanie postów, alarmów sąsiedzkich oraz wydarzeń, a także plików, zdjęć i lokalizacji do wiadomości oraz zdjęć i lokalizacji do postów i wydarzeń;
 3. Odczyt alarmów sąsiedzkich oraz nawiązania kontaktu, wysłanie zapytania do administratora osiedla;
 4. Zakładanie i dołączania do grup;
 5. Korzystanie z wyszukiwarki sąsiadów oraz stworzenie listy sąsiadów, wysyłania wiadomości prywatnych.
 6. Korzystanie z wyszukiwarki.

Dla Zarządców:

 1. Zarządzanie użytkownikami-administratorami osiedla (dodawania oraz usuwania ich kont w ilości zgodnej z posiadanym abonamentem);
 2. Weryfikowanie zgłoszonych postów oraz ich ukrywanie;
 3. Zawieszanie użytkowników często łamiących regulamin;
 4. Prowadzenie własnej strony informacyjnej na temat osiedla (dane kontaktowe i informacje dodatkowe z możliwością edycji)
 5. Przeglądanie zindywidualizowanego strumienia aktualności oraz wydarzeń dodawanych przez administratorów osiedla;
 6. Prowadzenie strony z plikami do pobrania (z możliwością usuwania i dodawania nowych plików)
 7. Obsługa zapytań i zgłoszeń od mieszkańców poprzez wiadomości;

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  3. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 3. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

Serwis Usługodawcy został stworzony, aby umożliwić mieszkańcom osiedli swobodną komunikację. Rejestrując się Użytkownik podaje swoje prawdziwe dane wskazane w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, adres etc.). Autentyczność danych podawanych przy rejestracji w Serwisie jest za każdym razem potwierdzana kodem zabezpieczającym, który Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy listownie. Konta użytkowników, którzy nie wprowadzili kodu zabezpieczającego są oznaczone jako niepotwierdzone.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
 3. Podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 4. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. Akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. Pełna funkcjonalność Konta jest dostępna po aktywacji przy pomocy kodu zabezpieczającego.
 7. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 8. Podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 9. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika.
 11. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Użytkownika za pośrednictwem innych Serwisów (np. Facebook).
 12. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 13. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
 14. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Aktualna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka” oraz obsługiwać Java Script.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług w pełnym zakresie niezwłocznie po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego przez Użytkownika.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY i UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,
  2. Wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i serwisowych (np. polubienie posta, nowa wiadomość, newsletter) związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. Odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,
  4. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu, których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Ustawień Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie. Użytkownik nie ma możliwości zmiany adresu, adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Funkcjonalność ta jest możliwa tylko poprzez trwałe usunięcie Konta z Serwisu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych, w tym w szczególności Usługi Wizytówka Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć wysyłane przez siebie treści (np. wiadomość prywatna, post). Usunięcie konta oznacza usunięcie wszystkich treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 7. Użytkownik akceptuje zapisania wytworzonych przez siebie treści w postaci kopii zapasowej przechowywanej przez:
  1. Tydzień czasu dla dziennych kopii zapasowych;
  2. 3 miesiące dla tygodniowych kopii zapasowych;
  3. Rok dla rocznych kopii zapasowych.
 8. Treści publikowane przez Użytkownika są widoczne tylko dla Użytkowników danego Osiedla oraz Zarządcy. Są to informacje publikowane w aktualnościach (niezależnie od kategorii) oraz treści publikowane w grupach, których zasięg nie wykracza poza Osiedle.
 9. Sposób wyświetlania się danych osobowych przy publikowanych treściach można określić w ustawieniach konta w sekcji prywatność.
 10. Użytkownicy z niepotwierdzonym adresem zamieszkania są oznaczeni w systemie i widzą w dane pozostałych użytkowników w najbardziej ograniczonej formie na jaką pozwala system (ustawienia prywatności).
 11. Przed Użytkownikami Osiedla można ukryć: dokładny adres zamieszkania (np. ul. Kwiatowa 7/5 lub ul Kwiatowa), nazwisko (np. Jan Nowak lub Jan N.), numer telefonu (domyślnie ukryty).
 12. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. Publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. Wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  3. Kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  4. Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i,
  5. Wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Korzystania z Usług zapewnianych przez Usługodawcę sprzecznie z ich przeznaczeniem.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  2. Usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika, określone w niniejszym Regulaminie, w możliwie najkrótszym czasie od ich otrzymania.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest korzystanie z Usług.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. Za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. Informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników.,
  4. Utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  6. Podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
  7. Nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem: http://takka.pl/polityka-prywatnosci
 2. Wszyscy użytkownicy, których konta nie zostały potwierdzone kodem zabezpieczającym, będą widzieli Twoje dane w najbardziej ograniczonej formie na jaką pozwala system (Imię i inicjał nazwiska bez dokładnego adresu np. “z osiedla Małe Miasteczko”).
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkownika oraz za szkody powstałe w ich następstwie.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@takka.pl
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. Naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. Powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. Umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  5. Usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które podane jest w jego Koncie,
  6. Niepotwierdzenia konta Użytkownika kodem zabezpieczającym w ciągu 90 dni od momentu założenia konta, a w szczególności, w przypadku gdy usługodawca otrzyma informacje sugerujące, że dany użytkownik nie jest mieszkańcem danego osiedla,
  7. Otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika, (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

X. SPECJALNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZARZĄDCÓW.

Serwis Usługodawcy oferuje specjalne konta dla Zarządców.

Konto Zarządcy pozwala na prowadzenie strony informacyjnej Osiedla z informacjami tekstowymi, czy plikami do pobrania, dając tym samym możliwość wygodnej komunikacji i obsługi mieszkańców osiedla. Pełny spis funkcji dostępnych dla Zarządcy wraz z podziałem na pakiety oraz aktualnym cennikiem dostępny jest na stronie http://takka.pl/manager

Do każdego konta Zarządca może dodać od 1 do 10 Administratorów Osiedla. Osoby te mają możliwość dodawania wpisów (zwykłych i przypiętych) czy obsługiwania zgłoszeń od mieszkańców. Posty dodawane przez Administratorów osiedla są specjalnie oznaczane.

Aby założyć konto Zarządcy wymagany jest wcześniejszy kontakt z Usługodawcą w celu weryfikacji oraz stworzenia konta przyporządkowanego do odpowiedniego Osiedla. Więcej informacji na temat zakładania nowego osiedla wraz z formularzem kontaktowym znajduje się na stronie http://takka.pl/manager

Zakładając konto w Serwisie Usługodawcy, Zarządca akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności poniższe postanowienia:

 1. Konto Zarządcy może założyć tylko podmiot będącym Zarządcą Osiedla.
 2. Usługodawca może wymagać dokumentów potwierdzających autentyczność podmiotu starającego się o konto Zarządcy oraz zasadność przyporządkowania jego konta do odpowiedniego Osiedla.
 3. Konta Zarządcy są kontami przypisanymi do danego osiedla i reprezentują rzeczywistego zarządcę osiedla.
 4. Zarządca może mieć od 1 do 10 Administratorów Osiedla. Ilość Administratorów osiedla różni się w zależności od wybranego Pakietu.
 5. Konto Zarządcy pozwala na przeglądanie wpisów zgłaszanych, jako łamiące Regulamin oraz na ich usuwanie, a także na zawieszanie kont danego użytkownika w przypadku uciążliwego łamania Regulaminu. Zarządca może zostać pozbawiony tej funkcjonalności, jeśli będzie korzystał z niej w celu cenzury lub w jakikolwiek inny sposób niż jej przeznaczenie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Zarządcy uprawnień do usuwania treści dodawanych przez Użytkowników oraz zawieszania kont, jeśli stwierdzi, że usuwane treści i/lub zawieszeni użytkownicy nie łamią regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Zarządcy łamiącego zasady Regulaminu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub całkowitego usunięcia nieopłaconego konta Zarządcy wraz przypisanymi do niego kontami Administratorów Osiedla. Konta zostaną:
  1. Zawieszone pierwszego dnia po upływie terminu ważności konta;
  2. Usunięte w ciągu 90 dni kalendarzowych po upływie terminu ważności konta.
 9. W przypadku usunięcia Konta Zarządcy wraz z przypisanymi do niego kontami Administratorów, zamieszczone przez nich treści zostaną automatycznie usunięte.
 10. Płatności dokonywane są z góry za każdy miesiąc
 11. Płatności mogą być dokonywane za pomocą:
  1. systemu rekurencyjnych, elektronicznych płatności PayU, dostępnych w ustawieniach konta Zarządcy (Administracja > Opcje Subskrypcji);
  2. w uzasadnionych sytuacjach za pomocą przelewu tradycyjnego na podstawie poprawnie wystawionej Faktury Pro-Forma.
 12. Aktywacja płatności rekurencyjnych polega na przeprowadzeniu płatności za pierwszy okres z wyrażeniem zgody na automatyzację kolejnych opłat okresowych. Opłaty za kolejne okresy subskrypcji będą pobierane automatycznie, 7dni przed upłynięciem ważności konta do momentu anulowania subskrybcji w ustawieniach konta Zarządcy (Administracja > Opcje Subskrypcji).
 13. Zarządca ma możliwość odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dokonania zakupu bez podania przyczyny. W tym celu konieczne jest wysłanie wiadomość na adres reklamacje@takka.pl nie później niż 10 dni od terminu obciążenia zdefiniowanej metody płatności z informacją o rezygnacji z zakupu. Po weryfikacji zgłoszenia, zwrot zostanie dokonany na wcześniej obciążoną metodę płatności (np. kartę kredytową) lub w postaci przelewu tradycyjnego (jeśli płatność została dokonana w taki sposób).
 14. W przypadku przerwy w dostępnie do funkcjonalności Serwisu Usługodawca przedłuży ważność konta o czas wymagany na przywrócenie tych funkcjonalności. W celu otrzymania przedłużenia ważności konta Zarządca powinien zgłosić reklamację zgodnie z postanowieniami reklamacyjnymi niniejszego Regulaminu
 15. Korzystając z Serwisu Usługodawcy Zarządca zgadza się na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 16. Zarządca korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
  1. Podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. Nie będzie gromadził i wykorzystywał danych osobowych innych Użytkowników;
  4. Akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać;

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2016 r.
 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkowników publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Załączniki w postaci Polityki Prywatności i Plików Cookies stanowią integralną część Regulaminu